Hur arbetar Städa Sverige med de globala målen?

De Globala målen, eller Agenda 2030, är 17 mål för hållbar utveckling som världens länder har förbundit sig att uppnå till år 2030.

Fyra övergripande mål skall uppnås under perioden; Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Städa Sverige arbetar aktivt inom fem av de Globala målen,. Här kan du läsa om hur vi gör det.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål tre vill säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. 

Vi vet att genom idrott stärks den mentala hälsan. Tack vare Städa Sveriges arbete med att stödja det svenska föreningslivet kan människor fortsätta sitt idrottande hela livet och därmed hålla sig psykiskt och fysiskt friskare livet ut. 

''Ungdomarna har kunnat fortsätta träna, träffas och ha roligt. Alternativet, med ingen aktivitet och fria kvällar hade inte varit bra för våra ungdomar”. - Innebandyledare i städande lag i Västerbotten

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. 

Genom föreningslivet möts alla sorters människor vilket gör det lättare att inkluderas i samhället om man känner ett utanförskap. I och med ersättningen som föreningarna får genom att städa Sverige kan de fortsätta med sin verksamhet och på så vis hjälpa fler att inkluderas i samhället. 

Alla kan anmäla sig städuppdrag och i resurssvaga områden kan medverkan i städning vara avgörande. Våra uppdrag fördelas jämnt mellan pojklag, flicklag och  mixade lag.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 11 inriktar sig på städer och samhällen där många människor bor. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men bidrar också till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem.

I våra projekt städar idrottsungdomar i alla typer av idrottsföreningar sina närmiljöer rena från skräp som ligger slängt på marken. Skräpet sorteras och tas om hand för rätt avfallshantering, och ungdomarna blir mindre benägna att själva skräpa ned.

Städning med idrottsföreningar bidrar till vården av lokala ekosystem i städer. En renare miljö skapar också trygghet. Genom att engagera idrottsungdomar, föreningar och lag i utsatta områden bidrar Städa Sverige till att minska de sociala klyftorna genom att de får en ersättning som kan bidra till fortsatt idrottande.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. 

Genom utbildningen i samband med våra städningar får våra deltagare en ökad kunskap om hur man lever mer hållbart och i mer harmoni med naturen. Städa Sveriges samarbeten med olika företag uppmuntrar dem att tillämpa hållbara metoder och införa hållbarhetsredovisningar. 

Medverkan i städuppdrag gör ungdomar medvetna om magnituden av skräp. Utsläppskranen och konsumtionskranen behöver skruvas ned. Flera av våra samarbetspartners jobbar också aktivt med detta mål, Thule för att nämna ett exempel.

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 14 fokuserar på att vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. 

Genom Städa Sveriges kuststädningar arbetar vi för att förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp. 

Hundratals föreningar jobbar hela året med kuststädning och stoppar landskräp från att driva ut till havs. Vi verkar också i det globala initiativet Oceans Conservancy med strandstädning i 120 länder.

Intresseanmälan

Vill din förening vara med och göra en insats för miljön? Anmäl er till oss. När vi har lediga uppdrag i ert område kontaktar vi er och erbjuder uppdrag.

För företag

Gillar du upplägget där lokala ungdomar städar naturen kan du stötta verksamheten med köp av ett miljöpaket. Du kan också finansiera ett eget städprojekt.

Få vårt nyhetsbrev

Genom att ge oss dina kontaktuppgifter godkänner du att ta emot nyhetsbrev från oss. Du kan avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet som du tar emot.

INSPIRATION & FILM

Städa Sverige 2023

Städa Sverige 2023

Vi städar svenska vägar

Vi städar svenska vägar

Sveriges viktigaste landslag

Sveriges viktigaste landslag