OM OSS

Integritetspolicy

Städa Sverige Ekonomisk Förening (716421-2859) samt Riksförbundet Städa Sverige (802509-4312), nedan kallad föreningen, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningens ändamål är att med hjälp av idrottsungdomar utföra lokala uppdrag för en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle och därigenom främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att kunna följa de avtal som föreningen ingår. Information som lagras för det ändamålet är adresser till kund, såväl post som mail, telefonnummer samt namn på kontaktperson.

Vidare samarbetar föreningen med idrottsföreningar för genomförande av miljöprojekt. För att kunna fullfölja de åtaganden som är förknippade med genomförandet lagras kontakt- och adressinformation för distribution av projektbeskrivning, rekrytering, utbildning och material.

Det förekommer att föreningen publicerar såväl still- som rörliga bilder för dokumentation och kommunikation av miljöprojekt. Sådana bilder kan innehålla en eller flera personer som utför en miljörelaterad verksamhet i föreningens regi. Bilderna publiceras efter en intresseavvägning där motivet till publiceringen är att föreningen vill informera om den verksamhet som bedrivs. Samtliga deltagare informeras att bilder kan tas innan bildupptagning påbörjas.

Vid publicering av bilder på enskild person i annat sammanhang än direkt verksamhet, t.ex. intervju, begärs alltid samtycke innan publicering. Är personen under 13 år inhämtas samtycket från vårdnadshavare eller ställföreträdare.

Hur behandlar vi dina personuppgifter på sociala medier?

När du kommunicerar med oss via våra konton på sociala medier, t.ex. Facebook, kan föreningen få del av information rörande din profil och dina interaktioner. När man publicerar kommentarer på sociala medier publicerar man också sina personuppgifter.

Föreningen behandlar inte dina personuppgifter som publiceras på sociala medier med undantag för inlägg som syftar till medverkan i tävlingar och omröstningar.

Ändamålen med kommentarsfunktionen i de sociala medierna är att få återkoppling på den verksamhet som föreningen bedriver. Kommentarerna ska vara balanserade i sin utformning och inte uppfattas som kränkande eller hotfulla. De kommentarer som inte uppfyller dessa kriterier raderas. Kommentarer som uppfattas som kränkande ber vi er anmäla till den mailadress som anges under övriga upplysningar nedan.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vid distribution av material till uppdragstagare förmedlas postadresser och namn på kontaktpersoner till materialleverantören. Materialleverantören har förbundit sig att följa motsvarande krav för behandling av personuppgifter som framgår i denna policy.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Ändamål med behandling - Laglig grund
Åtaganden mot externa intressenter - Avtal
Genomförande av miljöprojekt - Avtal
Kommunikation av miljöprojekt (bilder) - Intresseavvägning
Publicering av bilder på enskilda personer - Samtycke
Tävlingar och omröstning på sociala medier - Intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer årsvis att göra en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag för föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran om registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift för administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna till de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
• Om personuppgifterna behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att återkalla ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande och profilering.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Vidare har du rätt att inge klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Övriga upplysningar

Föreningen kan löpande komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på vår hemsida.

För frågor angående hanteringen av personuppgifter eller en begäran enligt ovan ber vi dig kontakta info@stadasverige.se.

För föreningar

Vill din förening vara med och göra en insats för miljön? Anmäl er till oss. När vi har lediga uppdrag i ert område kontaktar vi er och erbjuder uppdrag.

För företag

Gillar du upplägget där lokala ungdomar städar naturen kan du stötta verksamheten med köp av ett miljöpaket. Du kan också finansiera ett eget städprojekt.

Få vårt nyhetsbrev

Genom att ge oss dina kontaktuppgifter godkänner du att ta emot nyhetsbrev från oss. Du kan avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet som du tar emot.