Påminnelse till medlemmar i Städa Sverige/Pool 2 Tusen Ekonomisk förening,

Ansök om
Städa Sveriges ledarstipendium
-för en gärning i Ernst Larsson Lussis anda.

I Städa Sveriges verksamhet verkar årligen 1 000-tals ledare när miljöprojekt skall planeras, utföras och rapporteras. Ideellt arbetande ledare verkar ofta i det tysta och den enskilda insatsen är av mycket stort värde för den lokala föreningen. Utan dessa ledare stannar idrottssverige. Ledare i Städa Sveriges värld bidrar inte bara till finansieringen av laget eller föreningens verksamhet utan också till att konkreta viktiga insatser görs för att förbättra närmiljön i områden där föreningen utöver sin idrott.
Vi vill uppmärksamma dessa ledare och har instiftat ett årligt stipendium på 10 000 kr. Detta stipendium delas ut till en ledare som:
-svarat för betydande insatser inom Städa Sveriges verksamhetsområden,
-tagit stort ansvar i en lokal förening,
-visat intresse för att också stötta andra föreningar eller förbund.

Ägarförbund och föreningar kan nominera föreningsledare som uppfyller kvalifikationerna ovan för insatser under verksamhetsåret 2015. Stoppdatum för nominering är fredag den 29 januari 2016. Nomineringar kan också att göras av Städa Sveriges organisation. Städa Sveriges styrelse och verkställande direktör beslutar om vilken nominerad som skall få stipendiet. Ledarstipendiet delas ut på stämman våren 2016.
Nomineringar mailas till mats.wesslen@stadasverige.se senast den 29 januari 2016. Nominering skall innehålla följande: Kontaktuppgifter, vem nomineras, vilka föreningar/förbund den nominerade stöttat, vem står bakom nomineringen samt motivering till varför den nominerade skall få stipendiet.
Mvh / Mats Wesslén, VD Städa Sverige

Stipendiet är skattefritt och skall användas som ett resestipendium för att förkovra, utveckla och inspirera ledare inom den idrottsliga verksamhet som han eller hon verkar i.

STADGAR FÖR STÄDA SVERIGES LEDARSTIPENDIUM

1 § Ett ledarstipendium om 10 000 kronor samt en förgylld Städa Sverige säck ska årligen delas ut till en föreningsledare som svarat för betydande insatser inom Städa Sveriges verksamhetsområden, tagit ett stort ansvar i en lokal förening samt visat intresse för att stötta andra föreningar eller förbund.

2 § Nominerade föreningsledare ska ha uppfyllt kriterierna i 1 § under det kalenderår som ledarstipendiet avser.

3 § Nominering av föreningsledare kan göras av de förbund som äger andelar i Städa Sverige Ekonomisk Förening och till dessa förbund anknutna föreningar samt av Städa Sveriges egen organisation.

4 § Städa Sverige Ekonomisk Förenings styrelse och verkställande direktör beslutar om vilken kandidat som ska erhålla stipendiet. Beslutet ska motiveras och protokollföras.

5 § Ledarstipendiet ska delas ut på den ordinarie föreningsstämma som genomförs året efter det kalenderår som ledarstipendiet avser.